Privacybeleid

Carte Blanche respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is. Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen op de website accepteert, plaatsen wij geen niet-anonieme analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Door de Website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 - Juridische mededeling
1. Website (hierna ook "de Website"): Carteblanche
2. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook "de verwerkingsverantwoordelijke" genoemd): Carte Blanche gevestigd aan de Rechtstraat 50 A, 6221EK Maastricht, kvk-nummer : 86396978

Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website en de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen, en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) plaatjes, videobeelden, geluiden, evenals alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en, meer in het algemeen, alle onderdelen gebruikt op deze site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of afstand van juridische stappen.

Artikel 4 - Beheer van de Website
Voor een goed beheer van de Website kan de Beheerder te allen tijde:

De toegang tot de gehele of een deel van de website schorsen, onderbreken of beperken tot een bepaalde categorie bezoekers
verwijder alle informatie die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te voeren


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De Beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor fouten, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de toegang tot de website of een van zijn functionaliteiten onmogelijk wordt. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt. De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele juridische stappen die tegen u worden ondernomen - vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet - vanwege het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oplopen, of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult hierdoor geen actie ondernemen tegen de beheerder. Indien de beheerder naar aanleiding van uw gebruik van deze website in een geschil verwikkeld raakt, is hij gerechtigd alle schade die hij heeft geleden en zal lijden als gevolg daarvan op u te verhalen.

Artikel 6 - Verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Carte Blanche en (een) externe verwerker(s). Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische , psychologische, economische, culturele of sociale identiteit. De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten
Met betrekking tot uw gegevens Ingevolge artikel 13 lid 2 sub 6 AVG heeft een ieder recht op inzage in en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@carteblanche-store.nl Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop u bereikbaar bent. Binnen 1 maand na het indienen van het verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna dergelijke verstrekte persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de beheerder het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
U kunt van de Beheerder commerciële aanbiedingen ontvangen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar volgend adres: info@carteblanche-store.nl Indien u tijdens het bezoek aan de Website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van elk ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die een inbreuk vormt op de privacy van die perso(o)n(en). De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

Artikel 11 - Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker herkend kunt worden. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor jou in te richten en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner die u informeert over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: - Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en login-informatie. - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Hierdoor kunnen we de communicatie en informatie beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. -Niet-anonieme analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Hierdoor kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers van onze website. - Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Uit informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Hiermee kunnen organisaties bijvoorbeeld gerichte advertenties aan hun websitebezoekers tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen aan te maken en anders te behandelen. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: - Geen andere cookies
4. Bij uw bezoek aan onze website kunnen cookies geplaatst worden van de verantwoordelijke of derde partijen op uw apparatuur.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de bewindvoerder is bij uitsluiting bevoegd bij geschillen over deze voorwaarden, behoudens een wettelijke uitzondering.

Artikel 14 - Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: info@carteblanche-store.com